Specialdyrlægeudtalelse

Dyrlæger, der ønsker at anvende betegnelsen specialdyrlæge, skal ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til dette.
Inden ansøgning til Fødevarestyrelsen, skal ansøger indhente en udtalelse fra Specialdyrlægeudvalget, Københavns Universitet. Udtalelsen skal vedlægges ansøgningen til Fødevarestyrelsen.
 

Specialdyrlægeudvalget vurderer, om ansøger opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 569 af 24. maj 2017 om specialdyrlæger. Der står mere om kravene og om proceduren for at indhente en udtalelse herunder.

 

 

 

En række specialer er godkendt med specificerede krav til case-log:  

For at dokumentere deltagelse i klinisk eller praktisk arbejde af betydeligt omfang inden for specialet, skal ansøger vedlægge en case-log som dokumentation. En case log skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens konkrete sager, som viser og dokumenterer ansøgerens praktiske erfaring og viden inden for det ansøgte specialeområde. Krav til caselog fastsættes for hvert specialeområde af eksperter udpeget af Københavns Universitet. Der er forskellige krav til antal, fordeling og indhold af case-log, afhængigt af speciale. Herunder findes links til case-log krav for en række specialer.

Links til excel ark med case-log krav for en række specialer

 

 

Procedure for indhentning af udtalelse fra Specialdyrlægeudvalget, Københavns Universitet 

Dokumentation for betingelserne skal fremsendes til Specialdyrlægeudvalget via nedenstående formular. Bemærk at alle dokumenter skal være samlet til ét pdf dokument bortset fra case-log, der fremsendes som separat dokument. Sammen med dokumentationen for opfyldelse af betingelserne, skal en underskrevet Tro- og Loveerklæring vedlægges. 

Tro- og Loveerklæring

Bemærk at der opkræves et honorar på 15.000 DKK for Specialdyrlægeudvalgets sagsbehandling. Sagsbehandlingen igangsættes, når honoraret er modtaget. 

Bemærk endvidere at eventuelle udgifter forbundet med fremskaffelse af den for en ansøgning fornødne dokumentation og den i § 5 nævnte udtalelse fra Københavns Universitet, er Fødevarestyrelsen uvedkommende. Til brug for vurderingen af om kravene i bekendtgørelsen for specialdyrlæger er opfyldt, kan universitetet opfordre ansøgeren til at aflægge en prøve. Udgifter i forbindelse med aflæggelse af en sådan prøve skal ligeledes afholdes af ansøger. 

Link til ansøgning