3. juni 2021

To veterinære uddannelser i Danmark fra 2025!?

Ifølge regeringens politiske plan for udflytning af videregående uddannelser vil der være 2 veterinær -uddannelser i Danmark fra 2025: Den eksisterende på Københavns Universitet (KU-Veterinærskolen) og en ny på Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Foulum, Aarhus Universitet (DCA AU Foulum). Så vidt vi ved på nuværende tidspunkt, ønsker regeringen at etablere den nye veterinæruddannelse ved DCA AU Foulum med 90 studiepladser og reducere den nuværende studie kapacitet på KU-Veterinærskolen fra 180 til 155. Samlet set resulterer det i en fremtidig øgning af de veterinære kandidater i Danmark til 245.

Et øget antal veterinære studiepladser vil uden tvivl blive budt velkommen af de mange unge, der ønsker at opnå en dyrlægeuddannelse. 590 kvote 2-ansøgere har i år søgt optagelse på veterinæruddannelsen på KU som deres første prioritet. Veterinærstuderende kommer fra hele landet, men vi ved, at studerende fra Sønderjylland og Nordjylland er lidt underrepræsenterede i forhold til andre regioner i Danmark. En ny dyrlægeuddannelse i DCA AU Foulum har bestemt potentiale til at udjævne denne demografiske ubalance. Men vil det også styrke veterinærområdet i Danmark?

To betingelser skal være opfyldt, hvis det eksisterende høje niveau af dansk veterinæruddannelse og ­– forskning skal fastholdes, hvis vi får 2 veterinæruddannelser:

  1. Initiativet skal være fuldt finansieret.
  2. Aarhus og Københavns universiteter skal indgå i yderligere målrettet pædagogisk og videnskabeligt samarbejde inden for det veterinærvidenskabelige felt udover det allerede eksisterende frugtbare samarbejde inden for husdyrproduktion og genetik.

Den veterinære uddannelse er generelt anerkendt som en af de dyreste uddannelser – både i Danmark og udlandet. En moderne dyrlægeuddannelse kræver etablering og vedligeholdelse af forskningsbaseret klinisk undervisning inden for alle almindelige husdyrarter, dvs, familiedyr, heste og produktionsdyr, samt i fødevaresikkerhed, veterinær folkesundhed og One-health. I dag gennemføres den veterinærkliniske undervisning på KU-Veterinærskolen på 2 dyrehospitaler for hhv. familiedyr og for heste og produktionsdyr i kombination med undervisning i produktionsbesætninger og rideskoler. Sidstnævnte undervisning foregår i samarbejde med private dyrlægepraksis. Udgifterne til en sådan forskningsbaseret undervisning på universitetsdrevne dyrehospitaler og hos private samarbejdspartnere på Sjælland og i Jylland kan langt fra dækkes af de statslige uddannelsesbevillinger (STÅ-midler/taxametertilskud). Både de statslige basisbevillinger til forskning og ekstra midler fra universitetet er nødvendige for at opretholde evidensbaseret klinisk og paraklinisk veterinær undervisning. Denne undervisning er essentiel for at sikre, at dyrlægestuderende udvikler de Dag 1-kompetencer, som kræves af de danske, højt specialiserede veterinære virksomheder og dyrlægepraksis og af de veterinære organisationer og offentlige myndigheder, som sørger for vores fødevaresikkerhed og som overvåger de epizootiske og zoonotiske sygdomme, der konstant udgør en potentiel risiko for dansk økonomi og danskeres sundhed. Opnåelse af disse brede forskningsbaserede kompetencer er grundlaget for opnåelse af autorisation som dyrlæge og for at kunne arbejde som dyrlæge inden for EU.

KU-Veterinærskolen er rangeret som nr. 4 på Shanghai Ranking List, og som nr. 7 på QS World University Ranking List. Uddannelsen er akkrediteret af den europæiske organisation for evaluering af veterinæruddannelser, EAEVE/ESEVT. Akkreditering er med til at sikre, at uddannelsen, den tilknyttede forskning, de tilhørende faciliteter, det ansatte personale m.v. lever op til en fælles europæisk standard og overholder EU's krav til veterinæruddannelser. Akkrediteringen er samtidig en en garanti for, at vores dimittender kan opnå veterinær autorisation i andre EU-lande. En ny uddannelse på DCA AU Foulum må også etableres med henblik på europæisk akkreditering af EAEVE/ESEVT, hvis regeringen ønsker at bevare den nuværende internationale standard for danske veterinæruddannelser.

En veterinæruddannelse skal ifølge EU-direktivet om anerkendelse af faglige kvalifikationer (Direktiv 2013/55/EU) være forskningsbaseret. Uddannelsen skal foruden at omfatte en lang række veterinære basalvidenskabelige fagområder omfatte veterinærklinisk undervisning og hands-on træning inden for alle almindelige husdyrarter samt teoretisk og praktisk undervisning i fødevaresikkerhed, veterinær folkesundhed og One-Health.

Hvis den planlagte reduktion af optaget med 25 veterinærstuderende pr. år gennemføres, vil det forårsage uddannelsesmæssige tilpasninger på KU-Veterinærskolen, medmindre KU er villig til at kompensere Veterinærskolen økonomisk for tabet af STÅ-indtægter og basisbevillinger. Det er også meget sandsynligt, at nogle veterinære forskningsområder bliver dybt berørt.

KU-Veterinærskolen og SUND har allerede – forud for regeringens udmelding - igangsat en proces, hvor vi med hjælp fra nationale og internationale eksperter forsøger at sætte ord på mulige veterinære fremtidsscenarier, herunder fremtidige krav til dyrlægeuddannelsen. Dette arbejde skal hjælpe os med at videreudvikle det veterinære miljø på KU de næste 10-20 år. Vi vil naturligvis arbejde videre med denne proces, nu inkluderende regeringens planlagte initiativ på veterinærområdet.

Vi har mere end nogensinde brug for at styrke vores viden om og fælles forståelse af de globale og lokale tendenser, der kommer til at præge kravene til fremtidens dyrlæger og veterinære forskningsfællesskaber. Vi forventer, at det igangværende arbejde kan være med til at kvalificere en mulig kommende beslutning om at etablere endnu en veterinæruddannelse i Danmark. Og hvis regeringens udmelding gennemføres som planlagt, håber vi at kunne dele vores viden og indsigt med Aarhus Universitet og bruge den til at skabe et fremtidigt samarbejde med et nyt veterinær- og husdyrvidenskabeligt miljø på DCA AU Foulum til gavn for et fælles dansk veterinærområde.

På vegne af Skolen for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Peter Holm
Studieleder og formand fo KU-Veterinærskolen