3. februar 2017

Mod en stærkere Vetschool

De veterinære uddannelser har siden fusionen af SUND, FARMA og LIFE været samlet i en skole, Vetschool. Men hvad er målet med skolen – og hvorfor overhovedet samle uddannelserne under én hat? Vi har spurgt den nye skoleleder Hans Henrik Dietz.

Hvad består rollen som skoleleder i? "Som skoleleder tegner jeg billedet af de veterinære uddannelser overordnet set. Det er min opgave at styrke den tværgående koordinering af uddannelserne – dvs. veterinærmedicin, husdyrvidenskab, animal science og biologi-bioteknologi – både internt på KU og i relation til vores aftagerpanel. Studienævnet og institutternes uddannelsesudvalg skal hele tiden bindes tættere sammen, og vi skal styrke eksterne relationer til de erhverv, vi uddanner til og forsker sammen med."

Hvad er en skoleleders mandat? "Det er studienævnet, der træffer beslutninger, og råderummet over budgettet ligger hos institutterne. Så jeg har ikke et mandat i den forstand. Min opgave består i at sammenknytte de mange aktiviteter, der er, og sikre, at vi fremstår som et samlet hele."

Hvad er fordelene ved at samle de veterinære uddannelser i en skole? "Vetschool er etableret i 2012, da man fusionerede det gamle LIFE med SUND, og allerede dengang var det oplagt at profilere området. Vi er en del af et stort fællesskab, hvilket er en kæmpe fordel i mange sammenhænge. Samtidig skal vi huske, at det i et studieprogram er vigtigt at bidrage til at skabe en stærk identitet og for nogle endda et tydeligt standsfællesskab. Det betyder bl.a. at vores studerende nok kan være i tvivl om, hvad de i detaljer ønsker at arbejde med, når de bliver kandidater, men de har fået  nogle særlige kompetencer, som har kridtet banen op for de brede og spændende valgmuligheder, der kræver lige præcis de kvaliteter, som vi giver dem.

Fordelen ved at samle uddannelserne i en skole er, at vi kan koordinere og styrke fx kursusudbud og i det hele taget forbedre uddannelsernes kvalitet i samarbejde med Afdeling for Uddannelse og Studerende. Det er også en fordel, at vi sammen kan skabe en stærk identitet omkring vores uddannelsesmiljøer. Det er afgørende, at vi kommunikerer til og med en række eksterne parter – nationalt og internationalt. Store dele af finansieringen til området er ekstern, så vi skal være gode til at gå i dialog med også nye relevante, eksterne parter."

Hvilke ambitioner har du for Vetschool? "Vi har indtil nu kun holdt et enkelt møde med mig som skoleleder, så vi har ikke formuleret de kommende års milepæle endnu. Men jeg ser det som sagt som en vigtig opgave, at vi profilerer os eksternt. Vi skal være synlige og styrke samarbejdet med eksterne parter, så vi sammen med de erhverv, vi betjener, ser på, hvad vi kan lave sammen. Et ud af mange tiltag for at profilere os eksternt er at udbyde efter- og videreuddannelser af høj kvalitet – både på master- og enkeltfagsniveau.

Det ligger mig også meget på sinde, at de studerende har det godt. Vores uddannelser er krævende, og mange studerende er hårdt spændt for. Derfor skal vi skabe de bedst mulige rammer for dem. Jeg vil eksempelvis gerne styrke rusforløbet, så alle studerende virkelig får den mest realistiske introduktion til universitetsverdenen – og jeg vil gerne etablere dimittendafslutninger for kandidaterne. Det gør man allerede på PharmaSchool, og jeg synes i det hele taget, at vi kan lære meget af hinanden på tværs af skolerne.

Det ligger mig også på sinde fortsat at forbedre mulighederne for internationalisering. Både studerende og forskere skal have mulighed for at rejse ud.

Og så har vi den særlige kvote 2-optagelse med interviews af de potentielle veterinærstuderende. Den proces vil jeg gerne sammen med bl.a. studielederen have set igennem inden for nær fremtid, så vi i endnu højere grad sikrer, at det er de bedst egnede studerende, vi optager."

Hvor ser du de væsentligste udfordringer for, at Vetschool bliver en succes? "Den store udfordring er, at vi ikke kender de økonomiske rammer for uddannelserne. Et af de store problemer er, at der mangler penge til drift af stordyrshospitalet i Taastrup, som jo er en absolut nødvendig facilitet for de studerende inden for det veterinære område."

Hans Henrik Dietz er per. 1. februar også beskikket som medlem af Det Veterinære Sundhedsråd i en periode frem til 31. januar 2021.

Uddannelser på Vetschool